Подпорите за двоен под на ETERNO IVICA - с REACH сертификат

09.05.2018

Подпорите за двоен под на ETERNO IVICA - с REACH сертификат


ETERNO IVICA е зелена компания и с оглед да направи продуктите си безопасни за хората и околната среда в процеса на производство, монтаж и експлоатация, от години върви в посока на адаптация и съгласуване на продуктите си с изисквания на различни екологични стандарти и наредби, включително и регламент REACH, отнасящ се за суровините.
REACH
(Registration, Evaluation and Authorization of Chemicals) - Регистрация, оценка и одобрение на химикали - е регламент на Европейския съюз, приет с цел подобряване защитата на здравето на човека и околната среда от рисковете, които химикалите могат да представляват, като същевременно се повишава конкурентоспособността на химическата индустрия на Европейския съюз. Регламентът също така насърчава прилагането на алтернативни методи за оценка на опасностите от веществата, с цел намаляване на броя на изпитванията, провеждани върху животни.
Дългогодишният партньор на ВИ ДЖИ ЕФ - ETERNO IVICA информира, че всички суровини, използвани за продуктите от серии Pedestal и WoodeckFloor System, са сертифицирани по REACH и напълно съвместими с всички действащи международни разпоредби.