Общи условия

С използване на настоящия уебсайт Вие декларирате, че сте се запознали и приемате Общите условия, посочени по-долу.

Дефиниции:

  • Настоящ уебсайт – виртуален информационен ресурс, чрез който ВИ ДЖИ ЕФ предоставя информационни услуги и ресурси, обособен и достъпен в глобалната мрежа ИНТЕРНЕТчрез унифициран адрес: www.vjf.bg.
  • ВИ ДЖИ ЕФ – ВИ ДЖИ ЕФ ООД или друго действащо дружество от групата.
  • Използване: включително изтегляне, запазване, четене, попълване, изпращане, слушане, гледане, копиране, препращане, отваряне, разпространение, споделяне, принтиране.
  • Съдържание: текст, снимки, аудио и видео материали, файлове, банери, електронни препратки или други обекти.
  • Електронна препратка: връзка, обозначена в определа интернет страница, която позволява автоматизирано препращане към друга Интернет страница, информационен ресурс или обект чрез стандартизирани протоколи.
  • IP Адрес - уникален идентификационен номер, асоцииращ устройство, Интернет страница или ресурс, чрез който използвате настоящия уебсайт,позволяващ локализирането им в глобалната Интернет мрежа.

Защита на личните данни

ВИ ДЖИ ЕФ цени това, че проявявате интерес към фирмата и дейността ни, като посещавате настоящия уебсайт. Защитата на личните Ви данни е важна за нас и поради това ние се отнасяме с повишено внимание към предоставените от Вас данни в процеса на използване на настоящия уебсайт и с дължимата грижа за събирането, обработването и съхраняването им при стриктно спазване на разпоредбите на Закона за личните данни. Трябва да имате предвид, че настоящият уебсайт може да съдържа електронни препратки към уебсайтове/файлове на трети лица, за които ВИ ДЖИ ЕФ не отговаря по отношение защита на личните данни.

Събиране и обработване на лични данни

При използване на настоящия уебсайт и предоставените в него информация, материали и услуги, уебсървърът автоматично записва Вашия IP адрес, уебсайта, през който посещавате настоящия уебсайт, уеб страниците, които реално посещавате, датата и продължителността на Вашето посещение. Личните Ви данни (име, презиме, фамилия, телефон, електронен адрес, и др.) биват регистрирани и запазвани, само ако са доброволно предоставени от Вас при попълване: форма за регистрация, форма за кандидатстване, форма за контакти, анкети, проучвания, конкурси и др. в настоящия уебсайт.

Използване, предоставяне и предназначение на личните данни

ВИ ДЖИ ЕФ ще използва предоставените от Вас лични данни за целите на техническото администриране на настоящия уебсайт, управлението на база данни с клиенти, както и за маркетинговите цели на фирмата, до степен, която изисква всеки конкретен случай. Ние ще разкрием Ваши лични данни единствено на държавни органи и длъжностни лица, когато това се изисква съгласно действащото законодателство, в други, посочени в закона случаи, или при Ваше изрично съгласие.

ВИ ДЖИ ЕФ полага дължимата грижа и отговаря за защита на личните Ви данни, предоставени от Вас при използване на настоящия уебсайт, освен в случаи на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица, както и в случаите, при които Вие сами сте направили достъпна тази информация.

Свобода на избор

Ние бихме желали да Ви информираме относно наши продукти, услуги, фирмени събития и др, както и да се допитваме до Вашето мнение. В случай че възразявате да получавате търговски съобщения от нас, както и да използваме предоставените от Вас данни за маркетинговите цели на ВИ ДЖИ ЕФ, можете да ни информирате писмено по всяко време на office@vjf.bg.

Права и граници на отговорност

ВИ ДЖИ ЕФ си запазва правото регулярно да обновява и допълва съдържанието на настоящия уебсайт, съгласно нашите най-добри познания и опит. Въпреки това, не са изключени неточности, непълнота и технически грешки в съдържанието на настоящия уебсайт.

ВИ ДЖИ ЕФ предоставя съдържанието на настоящия уебсайт за ползване без гаранции и отговорности по отношение надеждността и приложимостта му за конкретни приложения и/ или други употреби.

ВИ ДЖИ ЕФ не носи отговорност и не дължи обезщетение за каквито и да било вреди, причинени или произлизащи от, или свързани по какъвто и да е начин с използването или невъзможността за достъп до настоящия уебсайт.

ВИ ДЖИ ЕФ може да променя, разширява обхвата на съдържанието и услугите в настоящия сайт, както и да прекрати поддържането му по собствена преценка без задължение за предварително известяване. ВИ ДЖИ ЕФ не носи отговорност за последици, настъпили вследствие на такива промени или прекратяване.

ВИ ДЖИ ЕФ не носи отговорност при невъзможност за достъп до настоящия уебсайт, вследствие на тестове с цел проверка, подобряване и оптимизиране на настоящия уебсайт, при обстоятелства извън нашия контрол: проблеми в глобалната мрежа ИНТЕРНЕТ, проблеми, дължащи се на Вашето оборудване, както и при нерегламентиран достъп или интервенция на трети лица във функционирането на информационната ни система и сървъри.

ВИ ДЖИ ЕФ не носи отговорност и не дължи обезщетение за съдържанието на каквито и да е файлове на трети лица, към които има електронна препратка в настоящия уебсайт. Наличието на електронната препратка не е предпоставка за достоверност на такива файлове.

ВИ ДЖИ ЕФ не носи отговорност и не дължи обещетение за вреди, причинени на софтуера, хардуера или съоръженията Ви, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин просредством настоящия уебсайт.

ВИ ДЖИ ЕФ си запазва правото да Ви откаже и/ или прекрати използването на настоящия уебсайт и/ или определени услуги, предоставени в него. В допълнение на това, администраторът на ВИ ДЖИ ЕФ може да регистрира и следи достъпа до настоящия уебсайт.

Интелектуална собственост

Предоставените от нас съдържание и ресурси в настоящия уебсайт са предмет на авторско право или други права на интелектуална собственост на ВИ ДЖИ ЕФ, наши партньори или други трети лица. Вие имате достъп до съдържанието за лични нужди в съответствие с настоящите Общи условия, като не е позволено използване, записване, съхраняване, възпроизвеждане, променяне, адаптиране или разпространение публично на интелектуална собственост, без нашето изрично писмено съгласие. Не е позволено премахване на знаците за търговска марка и принадлежност на друго право на интелектуална собственост от достъпните Ви материали, независимо дали носителят е ВИ ДЖИ ЕФ или трето лице.

ВИ ДЖИ ЕФ има право да променя едностранно Общите условия, като довежда извършените промени до Вашето знание, посредством публикуване в настоящия уебсайт.

Новини / Събития

 

Ви Джи Еф с принос при ремонтa на тунел Витиня

Ви Джи Еф Инженеринг ЕООД бе изпълнител на част от хидроизолационните дейности в тунел Витиня, чието пускане в експлоатация е днес.Освен с изпълнението на хидроизолацията, специалистите от Ви Джи Еф бяха ангажирани и с доставката на дренажния геокомпозит.

 

Бюлетин

 

АБОНАМЕНТ ЗА БЮЛЕТИН

Моля, въведете email

В информационния бюлетин ще откриете актуална и полезна информация за предлаганите от нас иновативни строителни продукти и системи.

 

НАПРАВЛЕНИЯ

ГЕОСИСТЕМИ:
geosystems@vjf.bg
www.vjfgeosystems.com

ИЗОСИСТЕМИ:
isosystems@vjf.bg
www.vjfisosystems.com

СОЛАРНИ СИСТЕМИ:
pv@vjf.bg
www.vjfsolar.com

ЛАНДШАФТ:
landscape@vjf.bg
www.vjflandscape.com

 

КОНТАКТИ

Централен офис София:
гр. София 1582
бул. „Проф. Цветан Лазаров” №115

тел.: (+359 2) 44 55 100/144/155
моб.: (+359 88) 219 81 00
факс: (+359 2) 962 96 95

е-mail: office@vjf.bg
www.vjf.bg

 

РЕГИОНАЛНИ ОФИСИ

Офис Пловдив:
гр. Пловдив 4003
бул. „Цар Борис III Обединител” № 35
тел.: (+359 32) 96 26 60
моб.: (+359 88) 766 37 62
факс: (+359 32) 96 26 61

Офис Бургас:
гр. Бургас 8000
к-с Лазур, бл. 140, партер
моб.: (+359 88) 565 08 66
моб.: (+359 88) 522 03 08